سیستم حفاظتی ماهواره ای خودرو

دو جوان یزدی بنامهای محمدرضا و محسن فیاض بخش موفق به ساخت سیستم حفاظتی ماهواره های خودرو شدند.با استفاده از این سیستم می توان خودرو را از هر نقطه از جهان کنترل نمود.این کنترل شامل قفل کردن،بازکردن،روشن کردن،خاموش کردن و ردیابی خودرو در هر نقطه از جهان می باشد.این سیستم با تلفیق سیستم حفاظتی و تلفن همراه بوجود امده است.این تولید نگاهی به خط تولید و نحوه ساخت این سیستم کنترلی دارد.