بوتادین

هیدروژن زدایی یا بوتن روش دیگر تولید محصول است. این ماده خوراک اصلی برای تولید پلیمر بوتادین در راکتور می باشد. اما در روش محلول کنترل بیشتری بر ساختار فضایی در حین واکنش اعمال شده و خواص فیزیکی آن متفاوت است . کیفیت پلیمر تولیدی و سرعت واکنش هر دو با پیشرفت تولید کاهش می یابد به همین علت رسم بر این است واکنش پیش از تبدیل کامل متوقف شود. در مرحله رسوب دهی لاستیک از امولیسیون یا محلول حلال صورت گرفته است و پس از آن لاستیک خشک شده و به شکل مکعب متراکم دسته بندی می گردد.با تزریق یک نمونه به درون دستگاه و بررسی نمودارهای حاصله میزان و اجزای تشکیل دهنده نمونه مشخص می گردد. این اعداد و ارقام به اتاق کنترل گزارش شده تا در کنترل فرآیند محصول کیفیت آن مورد استفاده قرار گیرد. پس از تشکیل پلی بتادین در راکتور، پلیمر به قسمت آبگیری منتقل شده و تحت فشار غلتک ها قسمت زیادی از آب همراه خود را از دست می دهند. محصول نهایی در قالب ریخته شده و بصورت مکعب مستطیل بسته بندی می شود.پلیمر پس از قرار گرفتن در میان پلاستیک ضد نور و جعبه های چوبی به انبار محصولات که مقصد نهایی است منتقل می گردد. در آزمایشگاه تکنیکال از نمونه های محصول قطعاتی جهت بررسی کیفیت و انجام آزمایشات مختلف ساخته می شود. این قطعات به آزمایشگاه فیزیکال فرستاده…