هواپیمای بدون سرنشین سال 1392

ساخت هواپیمای بدون سرنشین توسط دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و كسب مقام نخست در مسابقات كشوری...این است افتخار و غرور ایرانی