هواپیمای بدون سرنشین

اختراع ، حق انحصاری است که در قبال خلق اثر یا محصولی جدید با فرآیند صنعتی به مخترع داده می شود ، که باید دارای ویژگی هایی از جمله جدید بودن ، ابتکاری و کاربردی بودن و یا راه حلی جدید و نو آور ارائه دادن برای حل یک مسئله یا مشکل فنی است که موجب بهبود جزء یا کل محصول قابل ارائه خواهد بود . مخترعان با خلاقیت و تلاش ذهنی خود به یک پدیده دست می یابند که به موجب آن حقوقی را برای خود و قلمرو کشور و سرزمینی که در آن زندگی می کنند ایجاد می نمایند . اگر در طبیعت دقت کنیم در می یابیم ، آنچه که در اطراف ما وجود دارند برای خود زندگی نمی کنند و همگی در تکاپو تلاش برای دیگران می باشند . رودخانه آب خود را مصرف نمی کند ، درخت میوه ی خود را نمی خورد ، خورشید به گرمای سوزان خود نیازی ندارد و همه و همه آنچه را که دارند نثار دیگران می کنند . اوضاع امروز جهان در حال عبور از پیچ و خمهای تاریخ است ، باید که در گذر این ایام بینا و هوشیار مسیر را طی کنیم و نتیجه ی فعالیت های سازنده ی خود را ارزانی همنوعان خود کنیم تا همیشه ی تاریخ ایران ، فخر عالم باقی بماند .