كلد باكس

در سال تولید ملی و حمایت از كارو سرمایه ایرانی ساخت دستگاه كلد باكس توسط متخصصان ایرانی افتخاری دیگر در زمینه پتروشیمی برای ایرانیان به ارمغان آورد.باساخت كلد باكس در خوزستان ، ایران جزئ نخستین كشور سازنده این صنعت در خاورمیانه محسوب می شود.