گل سلوی

Salvia بذر گل سلوی سلوی(Salvia splendens) شاید به دلیل رنگ گلهای قرمز آن بسیار مورد توجه گلکاران ایرانی است. البته واریته‌های قدیمی ارتفاع بلندی پیدا میکنند و تا اواخر تابستان گلدهی نمیکنند. ولی واریته‌های جدید و بخصوص بذری که در این صفحه از گلستان علی تقدیم شما میشود پاکوتاه و پرگل است و رنگهای مختلفی دارد. بهار که میشود و به اواسط اردیبهشت که میرسیم طرفداران پر و پاقرص سلوی برای خرید نشاء آن به گلستان علی تشریف می‌آورند. البته در گلستان علی هر دو رقم جدید پاکوتاه و قدیم پابلند عرضه میشود. (جدیدها به صورت گلدانی و قدیمی‌ها در جعبه‌های چوبی) در واقع اگر اغراق نکرده باشم لیست انتظاری برای تهیه سلوی نوشته میشود و بسیاری از گلکاران محترم اردبیلی عاشق گل سلوی هستند. برای باغچه مسجد اعظم در بازار زرگران، اتحادیه محترم زرگران هر سال سلوی میکارد و برخی مشتریان گرامی به هیچ نشاء دیگری رغبت نشان نمیدهند. سلوی یا مریم گلی زینتی (چرا که گیاهی دارویی از این خانواده به مریم گلی معروف است و شکل و شمایل آن با سلوی زینتی متفاوت بوده و اگر بخواهیم نام فارسی استفاده کنیم میتوانیم از مریم گلی زینتی استفاده کنیم) نسبت به سایه توانایی تحمل دارد. هر چند در نور مستقیم بهتر رشد میکند. به میزان آبیاری حساس است (نه کم نه زیاد) و گلدهی…