درخت کنار

میوه درخت سدر کنار نام دارد. میوه کنار خوراکی است و در بعضی از مناطق از آن به جای میوه استفاده می‌کنند. میوه این گیاه تخم مرغی شکل و زرد رنگ و خوراکی است . این درخت دارای جثه‌ای (تنه‌ای) بزرگ ومیوه اش کوچک و خوراکی با طعم‌های ترش مطبوع وشیرین می‌باشد. در مناطق مختلف جنوب ایران به کنار موسوم است و در کتابها به نامهای کنار، سدر، سدره، منبل داوود، سنجد گرجی، نیم، ضال، ببر و شجره النبق خوانده شده‌است. از قدیم از برگ سائیده درخت کنار به‌عنوان ماده پاک کننده موی سر و بدن استفاده شده و هنوز هم استفاده از آن متداول است . برگ سائیده کنار «سدر» یا «کنار» نام دارد . این درخت در استان‌های جنوبی کشور من جمله استان هرمزگان به خوبی رشد می‌کند. میوه درخت کنار در میان ساکنین محلی از جایگاه خاصی برخوردار است. میوه کنار خوراکی است، دربعضی از مناطق نیز به جای میوه استفاده می‌کنند. میوه این گیاه تخم مرغی شکل و زرد رنگ و خوراکی است . این درخت دارای جثه‌ای (تنه‌ای) بزرگ ومیوه اش کوچک وقرمز رنگ وخوراکی باطم‌های ترش مطبوع وشیرین می‌باشد.در مناطق مختلف جنوب ایران به کنار مرسوم است و در کتابها به نامهای کنار، سدر، سدره، منبل داوود، سنجد گرجی، نیم، ضال، ببر و شجره النبق خوانده شده‌است. از قدیم از برگ سائیده درخت کنار به‌عنوان…