گیاه سیکاس

گل سیکاس اصطلاحاً تیغ دار است، درواقع ریز برگ هایی دارد که درصورت لمس کردن بصورت تیغ حس می شوند. این گیاه نباید بدون آب بماند و باید در محل مرطوب باشد وگرنه خشک می شود. مقدار آب مورد استفاده برای این گیاه معمولی به بالاست یعنی هفته ای حدود 2 لیوان البته با توجه به شادابی گیاه و وضع ظاهری آن، آبیاری می کنیم. این گیاه حساس است و اگر در جای خشک باشد از بین می رود. باید در معرض نور غیرمستقیم ولی کامل باشد. اگر پشت پنجره باشد موردی ندارد ولی نور مستقیم نباشد. اگر نسیم مختصری از کنار آن رد شود گرده افشانی انجام شده و بذر تولید می شود. این گیاه قسمت طوقه ای دارد قسمتهای نخود مانند آن را چند قسمت می کنیم آنکه حالت جوانه دارد قسمت چوبی اش را می کاریم و اگر چند قسمت کنیم و هرکدام را بکاریم یک گیاه جدید می شود. اکثر گیاهان آپارتمانی سالی یکبار تعویض گلدان دارند چراکه آبی که داده می شود املاح را می شوید و از بین می برد و نیز در آب ممکن است املاحی باشد که باعث شوری خاک شود، پس باید سالی یکبار خاک عوض شده و غنی شود. برای سیکاس خاک باید فوق العاده غنی باشد.