گل ژینورا

نام علمی این گیاه ژینوراست و به طور عامیانه به آن مخملی می گویند. این گل تقریبا گلی سازگار است، که در تمام محیطها و در نور مستقیم و مقابل آفتاب می تواند رشد کند و به رنگ بنفش می باشد. پشت این گیاه معمولا به صورت پرز است، بصورت تیغ نیست اما پرز خیلی نرمی دارد که به خاطر همین به آن گل مخملی می گویند. این گیاه معمولا گلهای زرد رنگ و غیر زینتی دارد. این گل اگر به صورت تک شاخه نگه داشته شود تا سقف منزل نیز بالا می رود، چون رشدش خیلی زیاد است. می توان جوانه انتهایی آن را حذف کرد تا گیاه حالت پشته ای پیدا کرده و بوته ای شود و تک ساقه نباشد. گفته می شود حالت شبتاب دارد چون این طرف آن طرف که کنیم سبز و بنفش دیده می شود که اگر در شب نظاره گردد، کاملا معلوم است. تکثیرش به کمک قلمه ساقه است، قلمه ساقه در بستر خوابیده می شود. بیشتر بستری که خاک برگ و ماسه، به نسبت یک سوم یک سوم باشد استفاده می شود. این گیاه اسپری ممنوع است چراکه از پرزهای آن آب وارد برگ شده و باعث خرابی گل می شود. گیاه را در بستری که آماده کرده ایم می گذاریم تا جایی که خاک باشد ریشه می دهد ریشه دهی سریع است و هیچ نوع تغییر حالتی نمی دهد. دمای محیط برای قلمه 22 درجه است و حتما باید در سایه باشد و نور مستقیم نباشد چراکه اگر آفتاب باشد ریشه دهی آن طولانی شده یا در برخی…