گیاه اسپاتیفیلوم

گیاه اسپاتیفیلوم که به آن اسپاتی نیز می گویند، گلی مقاوم است که در بهار و تابستان گل می دهد. آب، رطوبتش باید متوسط و خاکش غنی باشد، نور آن مستقیم نباشد. اسپات و اسپاتیس شبیه خوشه اند، که بوته ای رشد می کند و تقسیمش بوته ای است. برای تکثیر این گیاه، ریشه ها را کمی قیچی می کنیم نه زیاد چراکه خود ریشه ها باعث ریشه زایی می شوند. زیاد نوکشان را نمی زنیم چون جذب مواد غذایی توسط ریشه های ریز صورت می گیرد که به آنها ریشه های مویین می گویند. ساقه گل دهنده که دیگر جنبه زیبایی ندارد را حذف می کنیم. خاک برگ و مخلوط یک سوم را می ریزیم. باید تا انتهای ریشه را بگیرد و کمی فشار می دهیم. گل باید در وسط گلدان باشد. آب که می دهیم باید از ته گلدان خارج شود در آن صورت آبیاری کامل است. در سایه می گذاریم اما سایه کامل نباشد نور غیر مستقیم باشد بهتر است اما نور کافی باشد. رطوبت متوسط به بالا باشد برگها نیز تمیز شود تا سبب تقویت و زیبایی گیاه شود و گرد و خاک روی آن پاک شود تاکار غذاسازی بهتر انجام شود.