گل اشرفی

گل اشرفی گلی آپارتمانی و مقاوم است که برگ های آن حالت آویز مانند دارند . این گل را می توان از ابتدای بهار تا اوایل پاییز در محل نور گیر و حتی در بالکن منازل قرار داد . این گیاه در مقابل کم آبی مقاوم بوده و در مقابل نور زیاد و کم نیز مقاومت و ماندگاری خوبی دارد . خاک مناسب برای این گیاه ترکیب خاکبرگ و ماسه است . برای این گل می توان هم از گلدانهایی که حالت آویز دارند استفاده نمود و هم می توان آنرا بر روی پایه قرار داد . روش تکثیر این گل مانند سایر گل هایی که ریشه هوایی دارند ؛ است به این شیوه که حتی المکان 2 یا 3 بند از انتهای شاخه را انتخاب و آنرا برای تکثیر جدا می کنیم . در انتهای بند های جدا شده نقطه های خال مانندی جود دارد که ریشه های هوایی از آن به وجود می آید . برای جلوگیری از خراب شدن ریشه در هنگام قرار دادن آن در پیت ماس و یا شن و ماسه باید ریز برگ های اضافی را از انتهای ساقه جدا کرد . سعی شود دو بند ساقه در داخل شن قرار گیرد . شنی که برای تکثیر گیاه مرد استفاده قرار می گیرد باید حتما قبلا شسته شده باشد و حتی قیچی مورد استفاده برای تکثیر نیز اگر قبلا و برای تکثیر گیاه دیگری استفاده شده است باید ضر عفونی شود . برای اینکه عوامل به وجود آورنده آفت در یک گیاه از قیچی و یا سایر ابزارهای ضد عفونی نشده ناشی می شود . بنابر…