پودر استخوان ساز

صفحات رشد بخشی از بافت استخوان است که در مرحله جنینی و طفولیت حاوی سلول های زاینده استخوان ، عوامل رشد ، پروتئین های ویژه استخوان ساز و سلول های بنیادی است. مجری این طرح تحقیقاتی هم گفت: پس از شناسایی پروتئین های ویژه استخوان ساز موفق به تولید پودر استخوان ساز شده است. پیش تر پودر استخوان ساز از اجساد انسان گرفته می شد که امکان انتقال و سرایت بیماری های عفونی خطرناک نظیر hiv و هپاتیت های b و c وجود داشت. دکتر امین بیغم صادق افزود: برای دستیابی به این موفقیت ، در مرحله نخست ، پودر ساخته شده را در عضلات دیواره شکم موش صحرایی استفاده کرد که پس از 14 روز استخوان سازی انجام شد. وی گفت: تشکیل استخوان با بررسی های رادیوگرافی و بافت شناسی تائید و پس از آن استخوان ساخته شده است در محل شکستگی ساعد خرگوش کارگذاشته شد که پس از 56 روز ، شکستگی ترمیم شد. دکتر بیغم صادق افزود: روند ترمیم استخوان با استفاده از پودری که منشا حیوانی دارد در مقایسه با گروه شاهد بسیار سریع تر است به طوری که در گروه شاهد روند استخوان سازی (ترمیم) 96 روز بوده است ولی در استفاده از پودر استخوان 56 روز است. نتایج طرح تحقیقاتی تولید پودر استخوان ساز با منشا حیوانی مجلات بین المللی انگلستان و کرواسی چاپ شده است.