درخت پده

ده از جمله گونه های درختی است که در مناطق خشک و نیمه خشک در حاشیه رودخانه ها وجود دارد و ایران نیز با20000هکتار پده زار از جمله مناطق عمده رویش پده است.ا ز خصوصیات این درخت این است که علاوه بر مقابله با شوری خاک قادر است شرایط اکولوژیکی حاکم بر مناطق استقرار پده از جمله اقلیم ,بارندگی اندک,تابستان گرم و زمستان سرد,بادهای قوی,تشعشعات شدید خورشیدی,تبخیر بالا و تناوب دوره های سیلابی و خشکی رودخانه را تحمل نماید.از این نظر جوامع پده نقش مهمی را در نواحی بیابانی ایفا مینماید.در ایران نیز با توجه به تنوع شرایط اقلیمی و وجود رودخانه هایی با سیلاب های متناوب به خصوص در مناطق پست,مناطقی از بخش های انتهایی خروجی حوضه رودخانه کرخه و کارون در استان خوزستان و اترک وتجن در خراسان از جمله مناطق عمده رویشگاه پده هستند.