ماشین یا کامیون بارکش فیلم

منهم نفهمیدم این ماشین سواری است یا کامیون بارکش. // دانلود ویدیو کلیپ حمل و نقل بار علوفه علف کاه یونجه