مرگ کسب و کار من است:این پسر ۳۲ساله از کُشتن لذت می برد

می گوید با کشتن حالش خوب می شود. پسری که از ۱۲ سالگی چاقو به دست گرفت و تا امروز بیشتر از ۲۰ هزار سر را از بدن جدا کرده است. شاید اگر به خواست پدر سرهنگش بود، باید مثل دو برادر دیگرش درسش را ادامه می داد و کارمند اداره ای می شد اما مهرداد قنبری راهش را طور دیگری انتخاب کرد.