صنایع دستی: سبدبافی

سبد بافی یکی از مشاغلی است که می توان گفت در حوزه کشاورزی متولد شده، چرا که کاربرد آن را در این بخش به عینه می توان مشاهده کرد. برای شروع استاد کار حائلی از نی را مدور می کند و سر آن را با نخ پلاستیکی می بندد تا شاخه های عمودی را که ستون سبد محسوب می شود در آن قرار دهند، نی به صورت تار و پود ستون های عمودی را در خود جای میدهد و کار به همین شکل ادامه پیدا می کند. تاریخچه ی دقیقی از هنر سبد بافی در زنجان در دست نیست تا بتوان قدمت آن را تعیین کرد ولی همین بس که استفاده از آن در این منطقه به دوران اجدادمان می رسد که هیچ بهره ای از امکانات امروزی نبرده بودند. شاخه های جوان درختان پیر، تن به تبر استاد کار طارمی می دهند تا با هنر او آمیخته شده و به شکل تازه ای متولد گردند شاخه ها، به دقت یکی پس از دیگری بریده می شوند تا شکل دهند به آنچه استاد در ذهن خود محفوظ دارد. استاد کار بااعتمادی که به هنر خود دارد، کار را ادامه میدهد و چه زیبا در میان باغ خودنمایی می کند بافته ای که به دست مرد دهقان شکل گرفته است.