چله کشی بافت فرش

چله کشی مرحله اول بافت فرش است و برای اینکاربه دار و 4 تا ابزار نیاز داریم. دفه، قیچی پرداخت ، سیخ پود کشی و قلابی که با آن بافت انجام می شود ابزار مورد نیاز هستند. ابتدا نسبت به کاری که می خواهیم انجام دهیم دار را تنظیم می کنیم. دار از 4 قسمت تشکیل شده: سر دار، زیر دار، راست رو و چپ رو. برای آموزش این بافت اندازه 7 سانت را در نظر می گیریم و از نخ چله پنبه 9 لا استفاده می کنیم. برای تنظیم دار ارتفاع 2 طرف باید سنجیده شود و شیب نباید داشته باشد. وسط دار را هم از بالا و هم از پایین اندازه می گیریم. برای چله کشی دو تا زهوار می بندیم زهوار تارهای زیر و روی کار را تفکیک می کند. 5/3 برابر پهنای دار را نخ می گیریم، دو سر نخ را روی هم می گذاریم به صورتی که حلقه شود. کلاف را دور راست می پچیم و نخ را از بین حلقه رد می کنیم. زهوار را حتما به راست رو می بندیم و گره می زنیم. زهوار دیگر را هم به همین ترتیب می بندیم. اندازه کار را مشخص می کنیم و چله کشی را انجام می دهیم . اولین خطی که از راست علامت زده شده نخ را می بندیم و کلاف نخ را از زیر زهوار مهار رد می کنیم و قسمت بالا از رو رد می کنیم و روی خطی که بالا اندازه زده ایم آن را می کشیم، نخ را پایین می بریم و با انگشت شصت آن را گرفته تا نخ محکم باشد. حالا بر عکس عمل کرده و کلاف را از زهوار رد می…