روز بانجى: صحبت بین مدیران بانجى درباره ى Destiny

٣.٢ میلیون کاربر شوخى نیست! بعضى از عناوین حتى نمى توانند به این اندازه فروش کنند چه برسد به اینکه آنقدر کاربر آنلاین داشته باشند. اما نه! براى Destiny این ٣ میلیون کاربر در هر روز عادى مى باشد و بدون شک این موفقیت بدون پشتیبانى استودیویى به بزرگى بانجى امکان پذیر نبود. این سازنده امتحان خود را پس داده و پس از رکوردهایى که با بازى اخیر خود ثبت کرده، حق یک روز مخصوص خود را دارد.

امروز، روز بانجى است و Wil Wheaton و Jason Jones، یکى از بنیان گذاران بانجى، Luke Smith، مدیر طراحان، Jason Sussman، انیمیشن ساز ارشد محیط، و Ryan Ellis، کارگردان فنى هنر، درباره ى Destiny و دنیاى آن صحبت مى کنند.