اصنایع دستی: سپند

طریقه ساخت اسپند و نظر چشمی توسط یک زن روستایی