صنایع دستی: پارچه قلمکار

پارچه قملكار از جمله تولیدات ایرانی است كه تاكنون مطالب كمتری درباره آن نوشته شده است. فقط دربرخی از آثار و كتب دوره صفویه و پیش از آن اشارات مختصری راجع به این صنعت هنری شده است. آقای هانری رنه در سفرنامه خود از خراسان تا بختیاری چنین مینویسد ‹‹همه ساله از شهرهای اصفهان، یزد و كاشان مقدار زیادی پارچه های پنبه ای و ابریشمی منقوش تولید می گردد و به كشورهای باختر و شرق اقصی صادر می گردد.›› از آنجائی كه وضع حاضر را نمیتوان بدون آگاهی و كمك از وضع گذشته مطالعه كرد، لازم میداند نخست اطلاعات مختصری راجع به تاریخچه تولید پارچه قلمكاری داده شود: ویژگی هائی كه موجب برتری تولیدات دستی ایران در طی اعصار گذشته شده عبارت است از بكارگیری مواد اولیه مرغوبتر و هماهنگی در رنگ آمیزی نقوش. از این نظر توان گفت ایران در طرح و تولید صنایع دستی، راهنمای تمام عالم بوده است. یعنی صنایع دستی اساسی ترین و مهمترین فعالیت اقوام ایرانی بوده و گرانبهاترین خدمت آنان به تمدن دنیاست. می دانیم موقعیت جغرافیائی در چگونگی تولید اهمیت بیشتری دارد. پس موقعیت جغرافیائی خاص ایران كه از یك طرف به آسیای مركزی و از طرف دیگر به دریای سیاه و مدیترانه دسترسی دارد و تبادلات و ارتباطات شرق و غرب بناچار از طریق ایران امكان پذیر است نباید در ظهور…