کارگاه دلو وتشت

در کنار حلبی سازها ی بازار آهنگران دو کارگاه دیده می شود که کارشانساختن دلو و تشت از ضایعات لاستیک است پیرمرد سالهاست که ضایعات لاستیکی بی مصرف را به ابزار ی تبدیل می کند که به کار چاه کن ها ، بناهاو دامداران روستایی می آید. پشت بازار آهنگران استاد کار دیگری است که از ضایعات لاستیک بهره برداری های گوناگونی دارد برای شلاق قالی تکانی ، کمباین ، ید کش،دلو لاستیکی ،واشار چاپارخانه ،پایه اتاق ،زیر فنرو زیر اگزوز ماشین او تنها استاد کاری است که پوسته لاستیک ها را جدا می کند و مواد اولیه دو کارگاه نزدیک به خود را تامین می کند . این صنف هم تا بیست سال پیش برای خود راسته ای به نام رزین برها داشته است که در پشت شاهزاده حسین بوده است .