صنایع دستی: رسن (ریسمان)

برای رسن پشم آماده شده را بوسیله ابزار چوبی به نام دوك می ریسیدند و نحوه عمل بدین ترتیب بوده است كه پشم به صورت كلافهای روی مچ دست قرار داده در این حالت شخص ریسنده پشم را به تدریج از مچ دست به سمت دوك به مقدار زیاد باز نموده و به صورت نخ نیم تاب در آورده و با چرخ دادن دوك و با شیوه خاصی به تدریج پشم نیم تاب را به سر دوك هدایت كرده و در اثر گردش دوك پشم تاب لازم را یافته و به نخ تبدیل شده و به دور دوك پیچانده می شود.