آموزش گل رز پیوسته

آموزش ساخت گل رز پیوسته کریستالی برای ساخت این گل زیبا به وسایلی مانند:گلهای از پیش ساخته شده،،سیم شماره پنج،نوارگاترین میباشده.مقداری از سیم شماره 5را برش داده واز یکی از گلبرگ ها ی گل ها رد کرده و تاب داده و ازپاین کاملا بصورت پیچش سفت میکنیم.وسط گل را با چسب چسبانده و تعدادی گل را به همین صورت درست کرده .و درون گلدان اسفنج زرد رنک گل ها را گذاشته و چندتا از گلبرگ اماده شده را سیم زده و گلدان را پر کرده.میتوان برای زیبایی پند تا ملیله را کوتاه وبلند درست کرده و بصورت پیچش انتهای ملیله کار زیبا تر میشود.