درست کردن لیلیوم طلایی

اموزش گل لیلیوم.وسایل مورد نیاز:گلبرگ لیلیوم ،گوی،ساقه،سیم شماره پنج وسه و نوارگاترین. برای درست کردن ابتدا سه گلبرگ را حالت بخیه کار کرده گلبرگ ها را کنار هم وصل کرده دو تا سیم را ابتدا و انتهای ان را تاب داده حال گوی را به سیم دیگر شماره سه رد و ان را وسط گل درست کرده قرار داده .پشت گل را چسب زده تا خودش را بگیرد.برای سه گلبرگ بعدی سیم شماره پنج را استفاده وقتی پسب خودش را گرفت سه گلبرگ بعدی را لابلای فضای خالی گلبرگ های قبلی اضافه.برای درست کردن شاخه ها از نوارگاترین استفاده رنگ نوار سلیقه ای میبشد.ابتدای کار نوارگاترین زده و شوع به پیچاندن کرده بصورت اریب پیچانده شود ابتدا مرکز شاخه گلهای اماده را نصب و مابقی گل های اماده دیگر را به پهلوی کار و به فاصله از هم گل ها را ثابت نگه میداریم بعد از ساقه پیچی گل را به سمت روبرو خم میکنیم. در اخر تزیین های خاصی را روی گلدان انجان داده.