صنایع دستی: صندوق سازی

در چهار سوق بازار، زیر طاقه راسته ی بویک چلر، که یکی از راسته های بازار قیصریه زنجان محسوب می شود هنوز صدای خش خش اره ی استاد کار به گوش میرسد، صدایی که یاداور دوران نه چندان دور است دورانی که صندوق سازان نیز برای خود در بازار قیصریه راسته ای داشتند و اکنون استاد کار ما تنها بازمانده ی آن استان است. استاد بادقت فراوان چوب ها را کنار هم می چیند، اندازه می گیرد و به هم پیوند می زند. اره، تیشه، رنده، دست در دست استاد کار داده اند تا تحفه ای سازند از برای پیشکش به عروس وداماد. صندوق یا صندوقچه که در زبان محلی به آن یخدان هم گفته می شود، به این صورت ساخته می شود که چوب های هم اندازه و منظم را در کنار هم ثابت کرده و جعبه ای به صورت مستطیل می سازند و سپس قسمت بالای جعبه که به صورت قوسی ساخته شده را از بدنه به وسیله ی اره جدا می کند تا دری شود برای این جعبه. صندوق سازی را می توان یکی از رشته های صنعت درود گری به حساب آورد با این تفاوت که حاصل این رشته در نهایت صندوقچه هست. جعبه ساخته شده و در آن جدا می شود و حال زمان آن می رسد که روکشی ازجنس فلز بر روی آن کوبیده شود تا هم مقاومت بیشتری یابد و هم رنگ را به زیبایی نشان دهد.