آموزش درست کردن گیره سر

برای درست کردن گیره سر در منزل، درابتدا پارچه حریر یا ساتن به عرض 10 سانتی متر و طول 1.5 متر را دو لا کرده و یک مثلث کوچک بر سر آن ایجاد می کنیم و یک بار دیگر نیز این کار را تکرار می کنیم، سپس به حالت لوله ای آنرا می پیچانیم و با نخ و سوزن آنرا ثابت می کنیم. به مرور آنرا می پیچانیم و کمی چین های آنرا بیشتر می کنیم، هربار که می پیچانیم با نخ و سوزن محکم می کنیم، تا به انتهای پارچه همین کار را انجام می دهیم. درنهایت، انتهای پارچه را تا زده و با نخ و سوزن محکم می کنیم. می توان گل حاصل شده را به تنهایی بر انتهای سنجاق سر استفاده کنیم یا به کلیپس وصل کنیم که در این صورت باید دو گل درست کرد. می توان از نگین یا مروارید برای تزئین این گل سر استفاده کرد.