صنایع دستی: کلیندون

کلیندون به قفل چوبی که در دیوار کنار درهای یک لنگله که اصولاُ برای در ورودی منزل و یا باغ استفاده می شد می گفتند حتی کلید آن چوبی و به شکل«L» مانند بود در حال حاضر نادر است و در زمان حاضر دیگر ساخته نمی شود این ابزار با آمدن درب آهنی و چوبی مدرن امروزی از رده خارج شد .