پرنده نوک خنجری

مسافر پائیزه ی دیگر آبهای استان مرکزی، پرنده ای بنام نوک خنجری است که در آبهای کم عمق سد درمنک مشغول تغذیه است . اندازه اش 43 سانتی متر است. منقارش بلند است که بطرف بالا خمیدگی داشته و بشکل خنجر دیده می شود. نوک خنجری پرنده ای سیاه و سفید است و روی سطح پشتی اش 4 نوار پهن سیاه دارد. در حواشی آب زندگی کرده و برای راه رفتن کنار مناطق باتلاقی سازگار شده است. نوک خنجری بیشتر از موجودات کف زی تالابها تغذیه می کند . این پرنده گاهی بصورت عبوری در حاشیه تالاب میقان دیده شده است. بطورکلی پراکنش محدود و جمعیت اندکی دارد.