گونه هاي گياهي: گل كاغذی

نام فارسی : گل كاغذی نام علمی: Bouguainvillea glabra نام انگلیسی : Bouguainvilla خانواده: Nyetaginaceae روش تكثیر: قلمه چوبی در اسفند ماه در ماسه و در گلخانه . پیوند در بهار – قلمه نیمه خشبی – خوابانیدن . نوع خاك:2/ 1 خاك رس +2/ 1کود پوسیده شكل ظاهری برگ وگل: به صورت درخت و درختچه – دارای برگهای سبز نسبتاً روشن و تخم مرغی شكل – كاسه گل لوله ای و كوچك و فاقد جام گل ولی دارای براكتهای رنگین و زیبا و رنگ براكتها صورتی ارغوانی ،‌قرمز یا سفید ، براكته ها اطراف گلهای كرم رنگ را احاطه كرده اند. نیازهای محیطی: دما: متوسط 0 درجه سانتگراد نور: متوسط آبیاری: متوسط آفات و بیماریها: كنه های قرمز تارعنكبوتی ، شپشكهای آردآلود ، شته و سفید بالك ممكن است تحت شرایط گلخانه مشكل ساز باشد .