گل سجافی

گل سجافی برای رشد باید نور کافی داشته باشد و آب دادن آن باید متوسط رو به بالا باشد، یعنی رطوبتش بالا باشد. می توانیم از آن به صورت آویزی در یک گوشه از خانه خود استفاده کنیم. گیاه آپارتمانی سجافی از جمله گیاهانی است که ساقه رونده تولید می کند، که در انتها منتهی به یک گیاه جدید می شود که ساقه گل دهنده دارد. تکثیر این گل با استفاده از تقسیم بوته و جدا کردن ساقه رونده و ریشه کندن است. گیاهان جدیدی که در کنار گلدان درآمدند را همراه با ریشه جدا می کنیم. وقتی که قسمت پایین آن در جای مرطوب و داخل خاک قرار گیرد به راحتی ریشه می دهد؛ ولی می توانید به صورت مستقیم جدا کنید و این قسمت را در خاک کشت کنید. چون رطوبت خیلی زیاد می خواهد، اسپری را باید تقریبا به صورت منظم انجام دهید، اگر به صورت آویز استفاده می کنید باید زودتر آب دهید چون بالا گرم تر است و دفع رطوبتش بیشتر است.