گل دراسنا

گل دراسنا برای رشد به دمای بالا نیاز دارد و باید به صورت منظم آب داده شود و برگهایش زود به زود اسپری شود و در مقابل نور مستقیم هم قرار نگیرد. این گیاه، گل ندارد ولی بذر می دهد. گیاه دراسنا از جمله گیاهان آپارتمانی است که به تدریج که بالا می رود برگهایش می ریزد و ساقه حالت خالی پیدا می کند. می توانیم آن را به حالت مورب قلمه بزنیم ساقه اش را به تعداد دو یا سه تکثیر کنیم و در داخل خاک قرار دهیم، خودش از کناره ها جوانه می زند و رشد می کند. قسمت بالا که برگ دارد را را برش صاف زده و بصورت مجزا در گلدان قرار می دهیم. بهتر است که گلدان ساقه های قلمه زده شده مجزا باشد. گاهی اوقات این گل آفت دارد که در مراحل ابتدایی، زردیها در هر برگ یکی دوتاست و در برگهای پایینی بیشتر است، درصورتیکه یکباره دستتان را روی آن بکشید تمیز می شود، این آفت ها حالت سپردار دارند که در داخل آنها تخم آفت است یک مدت که گذشت داخل آن تکثیر می شوند. پس بدین دلیل حتما باید اسپری بزنیم و دستمال بکشیم، یک مقدار برگش را هم کم می کنیم که تبخیر و تعرق کمتر شود. این گیاه یک نوع دیگر هم دارد دراسنای برگ بلالی که برگهایش حالت دو رنگ است و یک مقدار به نور آفتاب بیشتر احتیاج دارد.