تاثیرات امواج تلفن همراه برروی بدن

امواج گوشی و آنتن های تلفن همراه در زمره امواج فركانس رادیویی قرار می گیرند منجر به افزایش دمای ناحیه ای از بدن می شوند كه در معرض تابش قرار گرفته است. میزان امواج در نزدیكی آنتن كمتر است انرژی جذب شده در بدن ناشی از آنتن تلفن همراه، در نزدیكی آنتن كمترین مقدار است و با دور شدن شخص تا فاصله 100 متری افزایش و سپس شروع به كاهش می كند، از طریق دیگر با افزایش فاصله از آنتن، افزایش توان گوشی برای جلوگیری از كاهش كیفیت گیرندگی، توان ناشی از گوشی افزایش می یابد. تاثیر امواج تلفن همراه بر كودكان كودكان بیشتر در معرض خطر امواج تلفن همراه هستند. كودكان به علت سیستم عصبی در حال رشد و جذب انرژی بیشتر از ناحیه سر، بیشتر در معرض خطر امواج تلفن همراه هستند و باید كودكان را از استفاده زیاد از تلفن همراه برحذر داشت. افرادی كه تنظیم كننده ضربان قلب در بدن دارند افرادی كه تنظیم كننده ضربان قلب در بدن دارند با احتیاط از تلفن همراه استفاده كنند. افرادی كه در بدن آن ها از قطعات كاشتنی مانند تنظیم كننده ضربان قلب استفاده شده، ‌باید محدودیت در استفاده از تلفن همراه و حضور در میادین امواج فركانس رادیویی داشته باشند، زیرا این موارد كیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. تاثیر امواج تلفن همراه بر یادگیری و حافظه استفاده از تلفن…