گل شویدی

گل شویدی تقریبا یک گل سازگار است و در هر محیط می توانیم از آن استفاده کنیم البته اگر زیاد در مقابل نور بماند برگ هایش زرد می شود. نوع تکثیر این گل بیشتر بصورت بذر است، ولی می توانید اگر زیاد حالت بوته ای شده آن را تقسیم کنید و یک قطعه از این برگ ها و ریشه ای که روی آن باشد را به عنوان گیاه جدید بکارید. بذر از بیرون خریداری نمی شود و گیاه خودش تولید می کند، این گل یک نوع گیاهی است که نیاز به هرس زیاد دارد اگر محیط رطوبت نداشته باشد می توانید برگهایی که خشک شده است را از ته هرس کنید تا باقی مانده اش نماند. شما می توانید این گل را به چند طرف پخش کنید روی یک ستون یا پایه تا حالت آویزان داشته باشد، معمولاٌ در خانه های قدیمی از سقف ها آویزان می کردند تا گل جلوه زیبا داشته باشد. گل هایی که در گلدان های سفالی هستند یک مقدار باید بیشتر آب داد، چون آبش را پس می دهد و اگر آب یا خاک شور باشد یک مقدار از آن شوری را به بیرون پس می دهد، درواقع به عنوان تصفیه کننده عمل می کند.