گیاه بادامشک

از جمله گونه های گیاهی مقاوم كه خشك و نیمه خشك بوده و در سخت ترین شرایط با حداقل امكانات شاهد زادآوری طبیعی آن هستیم ،درخچه ی كوچكی از این گونه كه تقریبا به دلیل شرایط سخت اقلیمی خودا ش را تطبیق داده و به حالت سوزنی در آورده است و اندام پهن خود را تبدیل به سوزنی كرده است كه كمترین تبخیر را داشته باشد ، گونه ای مقاوم كه در دل سنگ استقرار پیدا میكند ، گلهای زیبای سفیدی دارد میوه اش بادام تلخ است . از روغن این بادام در قدیم برای دل درد بچه ها استفاده می كردند گونه ای ارزشمند غذایی است و پناهگاهی برای وحوش میباشد . یك اكو سیستم را ایجاد میكنند كه با هم كار میكنند و در تعادل قرار میگیرند . به لحاظ اعتقادی این گونه بسیار موردد احترام مردم بجستان می باشد .