پرنده آبچلیک تالابی

آبچلیک تالابی 23 سانتی متر طول دارد ، رو تنه اش خاکستری نخودی است، زیر تنه اش خاکستری و سینه و گلویش لکه های صلیب مانندی دارد. پاهایش سبزتیره دمگاهش سفید مثلثی شکل است ، نر و ماده اش همشکل و معمولا جفت جفت دیده می شود . پروازش تند و قوی و بالهایش نوک تیز است خط ابروی سفید و مشخصی دارد . این پرنده باتلاقهای آب شیرین و دشتهای سیلابی را می پسند ، ازنرم تنان و مهره داران ریز که کف زی هستند تغذیه می کند.