پرورش ماهی قزل آلا

اولین مرحله از پرورش ماهی,همدما سازی تخم ها با آب محیط پرورش میباشد. ابتدا درون مخزن با استفاده از آب و یخ، محلول با دمای 3-2 درجه سانتیگراد ساخته شده و تخم ماهیها به آن اضافه می گردد. پس از همدما شدن تخم ماهیها به دستگاهی منتقل میشوند این دستگاه مکانی جهت نگهداری تخمها ورشد آنها تا رسیدن به لارو میباشد این عمل حدود 7-10 روز به طول می انجامد ودر این مدت جریان آب غنی از اکسیپن است. لاروهای تازه از تخم درآمده برای 2 هفته به درون ظرفهایی منتقل و نگه داری می شوند. پس از رسیدن به وزن ماهیها به 400- 300 میلی گرم، به حوضچه های سیمانی منتقل می شوند. قزل آلا ذاتا ماهی شکارچی و گوشت خوار است.آبهای زیرزمینی بدلیل یکنواختی درجه حرارت و نداشتن آلودگی مناسبند. بعد از گذشت حدودا 50 روز و پس از رسیدن ماهیها به وزن 5-4 گرم، آنها به استخرهای پرورش منتقل شده و پس از رسیدن به وزن 700 تا 1000 گرم به بازار مصرف عرضه می شوند.