پرنده آبچیلیک آوازخوان

آبچلیکها پرندگانی با پاهای نسبتا بلند ، بالهای نوک تیز و زاویه دار و منقار دراز و باریک هستند. نر و ماده شان همشکل است و بصورت گروهی به سر می برند. آبچلیک آواز خوان 20 سانتی متر طول دارد ، روتنه اش قهوه ای است ونواربالی زیر تنه ی سفیدی دارد. جمعیتش وافر است ، پرنده ای پرسروصدا و اجتماعی است که معمولا جفت جفت دیده می شود. آبچلیک آوازخوان در نواحی جنوبی ایران به خصوص هرمزگان و بوشهر تخمگذاری و تولید مثل می کند.