پرنده کاکائی صورتی

كاكوئی صورتی عضوی مهم از كاكائیها است كه زمستانها در آبهای سد 15 خرداد دلیجان به وفور دیده می شود 43 سانتی متر طول دارد اندازه اش متوسط و كمی بزرگتر از سایر كاكائیان استان است منقار كشیده و بلندی دارد كه به قرمزی می زند . پیشانی اش در راستای منقار با اندكی شیب همراه است سر و منقارش را به شكل خاصی پایین نگه می دارد هنگام استراحت سینه اش حجیم و پف كرده به نظر می آید زمستانها روی گوشهای كاكائی صورتی، كله كوچك و خاكستری رنگ دیده می شودچشمهایش بی رنگ است كه در فصل تولید مثل تیره می شود در استان مركزی ، كنار دریاچه سد ها ی دلیجان – عباس آباد خمین و امان آباد و همچنین كنار تالاب میقان ، به دفعات دیده شد.