گونه هاي جانوري: کل بز

کل بز در ایران پراکندگی وسیعی دارد این سلطان صخره ها در اکثر کوهستان های ایران دیده می شود . توسعه فعالیت های انسانی و وجود گله های فراوان حیوانات اهلی در مراتع پایه ها قلمرو کل بزها را به دور از دسترس کوهستان ها ممنوع کرده است . مدت بارداری کل بز پنج و نیم ماه می باشد نرها با شاخ های بلند و با شکوه شمشیر مانند به جز دوران جفت گیری جدا از ماده بسر می برند شاخ ماده ها کوتاه تر است سن کل بز ار گره های روی شاخشان مشخص می شود .مهارت در بالا رفتن از صخره های صعب العبور بسیار شگفت انگیز است به همین سبب به آن سلطان صخره ها نام داده اند . پازن های نر که کل نامیده می شوند با شاخ های بلند شمشیر مانند و ریش سیاه رنگ خود چهره ای بسیار آشنا دارند . کل (نر) و بز ( ماده ) پازن / بزکوهی از خانواده گاوسانانند .در مناطق کوهستانی و صخره ای (تا ارتفاعات 4 هزار متری ) زندگی می کنند . طول بدن پازن 120 تا 160 سانتیمتر ، طول دمش 12 تا 15 سانتیمتر ، ارتفاع بدنش 65 تا 95 سانتیمتر ، وزن نرها 70 تا 120 کیلوگرم و وزن ماده ها 50 تا 55 کیلوگرم است .جثه ای تنومند ، دمی سیاه و پاهایی کوتاه دارد . نرها شاخ های گره دار و بلندی دارند که طول آن ها به 150 سانتیمتر می رسد ، اما شاخ ماده ها بسیار کوتاهتر است . نرها دارای ریش بلند و سیاه رنگ و نواره تیره ای روی پشت و شانه هستند…