گونه هاي جانوري: حواصیل خاکستری

این پرنده پر و بال خاکستری و سرو گردن سفید دارد. 93 سانتی متر طول ونوار چشمی پهن و سیاهرنگی دارد. در حال پرواز گردنش را جمع و به شکل s می گیرد، پروازی قوی و شکوهمند دارد، دمش کوتاه و بالهایش در پرواز گرد دیده می شود و از توانایی پرواز طولانی ودر ارتفاع بلند هنگام مهاجرت ، برخوردار است.