گونه هاي گياهي: آغ باش

خواص درمانی اسانس زرین گیاه Dracocephalum Kotschyi (اسامی محلی زرین گیاه، آغ باش، ...) • • زرین گیاه که در ایران و در نقاط مختلف به اسامی محلی مختلفی همچون آغ باش، گل باغچق، بادرنجبویه و یا جو دو سر ... نامیده می‌شود از گونه های با استفاده خواص داروئی است که در مناطق سردسیر با ارتفاع 2300 الی 3000 متر از سطح دریا و در مناطق سنگی رشد می کند. این گونه گیاهی با ارزش دارویی بالا را در منابع مختلف از در معرض انقراض بودن این گوه گیاهی نام برده اند. زرین گیاه در مناطق مختلف استان خراسان شمالی و در ارتفاعات یافت می شود ولی متاسفانه همچون دیگر گونه های بارزش گیاهان داروئی دیگر، اهمیت چندانی به این گونه با ارزش داده نمی شود. و حتی اغلب مردم نیز آشنایی با این گونه گیاهی و اثرات داروئی آن ندارند. در این مبحث ابتدا به نتایج تحقیق آزمایشگاهی اثرات درمانی اسانس زرین گیاه بر روی موش آزمایشگاهی که نتایج آن در ژورنال Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences اشاره میشود و سپس به خواص درمانی آن برگرفته از منابع مختلف اشاره می گردد. زرین گیاه که بصورت وحشی در نقاط وسیعی از ایران رشد می کند، از خانواده Labiatae بوده و در جنوب شرق آسیا بصورت فراوانی یافت می شود. اثرات ضد-هیپرلیپیدمی و سیستم ایمنی برای این گونه گزارش شده است. اجزاء اصلی این گیاه شامل لیمونین، Verbenone,…