گونه هاي جانوري: مرجان دریایی

مرجان‌ها فقط 1% از بستر دریاها را پوشش می‌دهند و ۲۵% از تمام حیات دریا را در خود حفظ می‌کنند . هر کدام از مرجان‌ها یک اکوسیستم کامل هستند.مرجانها مقر زندگی گیاهان و جانوران مختلفی است. بیش از ۸۰۰۰۰ گونه حیاتی در مرجانها زندگی می‌کنند.مرجان ها به شکل های مختلف و رنگ های متفاوتی در زیر دریا وجود دارند. آنها به شکل بوته های گیاهان روی زمین هستند. ماهی ها و جانوران دریایی خیلی به مرجان ها وابسته اند. آنها در بین مرجان ها تخم گذاری می کنند و بچه ماهی ها را بزرگ می کنند و حتی خود را در بین مرجان ها پنهان می کنند تا از دشمن در امان بمانند. مرجان ها در ابتدا شاخه های نرم و انعطاف پذیر دارند ولی بتدریج آهکی می شوند و می میرند. تولید مثل مرجان ها به دو طریق است. بعضی از آنها تخم گذاری می کنند و بقیه مرجانها وقتی کاملا بزرگ شدند به دو قسمت تقسیم می شوند و هرقسمت بزرگ می شود و رشد می کند.