گونه هاي جانوري: لاک پشت

در ایران 5 گونه لاک پشت خشکی زا وجود دارد که لاک پشت های هفتاد قله از نوع مهمیزدار است. همه گونه لاک پشت ها تخم گذارند و جائیکه رستنی های کافی وجود داشته باشد محیط مناسبی برای لاک پشت های مهمیزدار است. است. یک گونه دیگر از لاک پشت ها که در برکه ها و چشمه های اطراف 70 قله دیده شده لاک پشت برکه ای خزری است. مکان زندگی این گونه دربرگیرنده نواحی با انواع اکوسیستم آبی در استانهای شمالی غربی و جنوبی ایران است