گونه هاي جانوري: فلامینگو

فلامینگو پرنده‌ای با پاهای دراز، منقاری منحنی و گردنی بلند خمیده با بدنی بسیار کشیده و پر و بالی سفید و صورتی است. در پرواز پاها و گردنش کشیده و قدری پائین تر از سطح بدن قرار می‌گیرد. بالهایش ترکیب زیبائی از رنگهای سرخ و سیاه است. فلامینگو از پرندگان آبزی و بزرگ‏‌جثه است که به آرامی راه می‌رود و در حالیکه سر ومنقار خود را در آب کم عمق فرو برده، غذا را از منقار خمیده و صافی‌مانند خود می‌گذراند و تغذیه می‌کند. بیشتر فلامینگوها حلزون وگیاهان آبی را می‌خورند. این پرندگان در دسته‌های چند هزارتایی زندگی می‌کنند.