گونه هاي جانوري: گورخر ایرانی

گورخر ایرانی، آن جانوری نیست كه در فیلم‌های راز بقا با خطوط راه‌ راه سفید و سیاه دیده می‌شود. این نوع گورخر كه تنها در ایران یافت می‌شود در واقع یك نوع اسب وحشی در منطقه آسیای غربی است و به خاطر محلی که در آن زندگی می کند رنگ بدنش با محیط زندگیش هماهنگ است. این نوع گورخر، حیوانی قوی است و رنگ قسمت جلو و بالای بدن آن مخلوطی از قهوه‌ای روشن و خاكستری زرد است. بغل‌ها و شكم این حیوان سفید است و نوار سیاهی بر پشت دارد كه یال را به دم حیوان وصل می كند. گورخرها به صورت دسته جمعی زندگی می کنند و علفخوار هستند، حس بینایی، شنوایی و بویایی در این جانور بسیار قوی است. از این حیوان فقط چند صد رأس باقی مانده است.