گونه هاي جانوري: پرنده دلیجه

دلیجه از پرندگان استان مرکزی است که 32 تا 38 سانتی متر طول دارد بدن باریك و دم بلندی دارد كه در انتها دارای لبه ی صاف و اندكی گرد است در پرنده ی نر سر و دم خاكستری و روی تنه قهوه ای بلوطی با نقطه نقطه ی سیاه است پرنده ی ماده شاهپر های بالی سیاهی دارد و زیر گلویش اندكی روشن تر است دلیجه از معروفترین پرندگانی است كه می تواند مدتهای زیادی در جا بالزنی كند شیرجه های سریعی دارد و طعمه را با یك پا می گیرد جفت گیری و آشیانه سازی را در اردیبهشت انجام می دهد 28 روز هر دو روی تخم می خوابند و جوجه ها پس از تولد تا یك ماه آشیانه نشین هستند رژیم غذایی گوشتخواری دارد و اغلب از پرندگان كوچك نظیر گنجشك و كبوتر و جوندگان و مارمولك ها تغذیه می كند.