گونه هاي جانوري: سارگپه

50 سانتی متر طول دارد رنگ پر و بالش بسیار متنوع است و زیر بالهایش كمرنگ است در سطح شكمی اش لكه های سفید فراوانی به چشم می خورد رو تنه اش قهوه ای كمرنگ تا قهوه ای تیره است سر و گردنش كوتاه و حالت جثه اش جمع و جور است در سطح نزدیك زمین هم پرواز می كند اندامش برای شكار كردن مناسبی است پاهایش بدون پر و دارای پنجه های قدرتمند است چشمانش بسیار تیز بین است 60 تا 66 سانتی متر طول دارد دم و بالهایش بلند است دارای رنگ پر و بال متنوعیست و به رنگهای قهوه ای كمرنگ تا بلوطی خرمایی و یا سیاه دیده می شود در همه جای استان دیده می شود پاییز و زمستان و بهار فراوان است سار گپه پا بلند دو لكه ی سیاه زیر بالها دارد دمش سفید تا كرمی و فاقد نوار انتهایی است انگشتان بالی و نوار بالی تیره ای دارد و در هنگام پرواز توانایی زیادی برای تغییر جهت شیرجه رفتن و در جا بال زدن دارد.