عاقبت آشغال ریختن

تا تو باشی آشغال نریزی عکسم بگیری خخخخخخخخ

طنزآشغال ریختنعاقبت آشغال ریختنریختنآشغالی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x