مراسم گوگل در ۷ دقیقه

مراسم سال ۲۰۱۵ گوگل که به معرفی دو نکسوس خود Nexus ۵X و Nexus ۶P و اندروید نسخه ۶.۰ با نام مارشملو را به صورت برگزیده در ۷ دقیقه مشاهده کنید تا چیزی را از دست نداده باشید.