روایتی متفاوت از نمایشی كه از دل اجتماع بیرون می آید

بازیگران و كارگردان نمایش دریازدگی درباره جزییات این نمایش و معضلات در عرصه تئاتر سخن گفتند.